Era Jazzu Komedy

2023-04-07

Era Jazzu Komedy

Ekspresyjny monodram - bazujący na dokumencie i literackiej fikcji - oraz sugestywna gra aktorska zapewniają wiele emocji. Michał Kosela - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu i aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu tworzy swoją kreacją niejednoznaczny i tajemniczy obraz artysty. Krzysztof Komeda (27.04.1931-23.04.1969) przez wielu uchodzący za człowieka milczącego i zamkniętego w sobie, zaprasza teraz widza do intymnej wyprawy w głąb prywatnego świata osobistych rekonstrukcji zdarzeń, wspomnień i przeżyć, które ukształtowały jego wrażliwość oraz muzyczną wyobraźnię. “Nim Wstanie Dzień. Muzyczny spektakl, opowieść o życiu Krzysztofa Komedy" opowiada o życiu, karierze, jak również tragicznym wypadku jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów jazzowych XX wieku.

15 kwietnia 2023, godz. 19:00, CK Zamek – Poznań
Pro­duk­cja: Fun­da­cja Pro­mo­cji Muzyki i Tera­pii Green
Organizator: Era Jazzu 

 

15.04.2023 godz. 19.00

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Krzysz­tof Wit­kow­ski
W roli Krzysz­tofa Komedy: Michał Kosela - aktor

Kwar­tet jaz­zowy two­rzą:
Adam Kawoń­czyk: zali­czany do czo­ło­wych trę­ba­czy jaz­zo­wych w Pol­sce.
Krzysz­tof Wit­kow­ski: reży­ser spek­ta­klu NIM WSTANIE DZIEŃ, gita­rzy­sta basowy, twórca Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Hałda Jazz, arty­sta „Zasłu­żony dla Kul­tury Pol­skiej”. 
Piotr Doma­gała: gita­rzy­sta jaz­zowy, twórca ory­gi­nal­nych pro­jek­tów z pogra­ni­cza jazzu i folku, lau­reat mistrzow­skich kon­kur­sów gita­ro­wych.
Oleg Dyyak: mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, akor­de­oni­sta, klar­ne­ci­sta i per­ku­si­sta lau­reat mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów akor­de­ono­wych, arty­sta „Zasłu­żony dla Kul­tury Pol­skiej”. 

Oprawa wizu­alna:
Agata Szuba - pra­cow­nik naukowo arty­styczny w Kate­drze Sztuki Mediów wro­cław­skiej ASP pro­wa­dzi Pra­cow­nię Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej i Dzia­łań doka­me­ro­wych.
Daniel Kusak - Spe­cja­li­zuje się w ani­ma­cji stop­mo­tion. Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cła­wiu.

Bilety:
www.ticketmaster.pl
www.bilety24.pl

NIM WSTANIE DZIEŃ KOBIET

2023-02-09

NIM WSTANIE DZIEŃ KOBIET

NIM WSTANIE DZIEŃ KOBIET, spotkajmy się z twórczością Komedy. Już 8 marca w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie zagramy dla Państwa aż dwa pokazy “Nim wsta­nie dzień”. To spek­takl teatralny dedy­ko­wany pamięci Krzysz­tofa Komedy w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego. Opo­wiada o życiu, karie­rze, jak rów­nież tra­gicz­nym wypadku − bez­po­śred­niej przy­czy­nie śmierci jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich kom­po­zy­to­rów oraz pia­ni­stów jaz­zo­wych XX wieku. To roz­bu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko inte­gru­jące kon­cert jaz­zowy z ani­mo­wa­nym obra­zem, w połą­cze­niu z mono­dra­mem bie­głej gry aktor­skiej Michała Koseli zapew­nia publicz­no­ści wiele emo­cji w doświad­cza­niu życia Krzysz­tofa Komedy od jego naro­dzin, aż po tra­giczny wypa­dek. Spek­takl bazu­jąc na doku­men­cie i lite­rac­kiej fik­cji przy­wo­łuje postać awan­gar­do­wego kom­po­zy­tora, zysku­jąc na jego edu­ka­cyj­nym i kul­tu­ro­twór­czym wymia­rze. Jedno możemy obiecać, tak też w scenariuszu nie zabraknie romantycznych epizodów o kobietach Krzysztofa Komedy, a wszystko to z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

 

8 marca, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2.  
Produkcja: Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green

 

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Witkowski
W roli Krzysztofa Komedy: Michał Kosela - aktor

Kwartet jazzowy tworzą:
Adam Kawończyk
: zaliczany do czołowych trębaczy jazzowych w Polsce.
Krzysztof Witkowski: reżyser spektaklu NIM WSTANIE DZIEŃ, gitarzysta basowy, twórca Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, artysta "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 
Piotr Domagała: gitarzysta jazzowy, twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu i folku, laureat mistrzowskich konkursów gitarowych.
Oleg Dyyak: multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista laureat międzynarodowych konkursów akordeonowych, artysta "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 

Oprawa wizualna:
Agata Szuba - 
pracownik naukowo artystyczny w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP prowadzi Pracownię Fotografii Intermedialnej i Działań dokamerowych.
Daniel Kusak - Specjalizuje się w animacji stopmotion. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

ProdukcjaFundacja Promocji Muzyki i Terapii Green
PartnerCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 

Bilety do nabycia na kupbilecik.pl:
spektakl w dniu: 8.03.2023 (godz. 18:00)

NIM WSTANIE DZIEŃ KOBIET. 8 MARCA W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI W WARSZAWIE USŁYSZYCIE PAŃSTWO CRAZY GIRL, UTWÓR Z REPERTUARU KRZYSZTOFA KOMEDY

2023-01-29

NIM WSTANIE DZIEŃ KOBIET. 8 MARCA W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI W WARSZAWIE USŁYSZYCIE PAŃSTWO CRAZY GIRL, UTWÓR Z REPERTUARU KRZYSZTOFA KOMEDY

Nie robilibyśmy szumu wokół zwykłej kompozycji jazzowej bez powodu. Spośród masy niełatwych utworów Komedy, Crazy Girl wydaje się prostszy, ale czy aby jest tak na pewno?

Jego struktura oferuje znacznie więcej niż metrum na 3/4, formę AABA  i melodyjny temat, wpadający w ucho słuchacza już od pierwszych nutek. Crazy Girl to nieprzypadkowy utwór, a inspiracją do napisania go była dla Komedy jego osobista muza – żona Zosia. Ta piękna kompozycja to próba opisania rozmaitych wyrazów jej twarzy. Utwór, pomimo dość prostej i radosnej interpretacji, posiada raptowne zmiany nastroju, zapewne po to, aby odzwierciedlić zadziorny charakter żony pana Krzysztofa. Naszym zdaniem artysta po mistrzowsku opisał jej charakter na klawiaturze swojego waldenburskiego pianina.

Mówi się, że Komeda był kobieciarzem.  Na dowód tego wystarczy przeczytać kilka zwierzeń Tomasz Lacha – syna Zofii Komedowej. Tomasz to najbliższy obserwator zawiłego związku matki z Krzysztofem Komedą. Mówi otwarcie i bez ogródek o chorobliwej zazdrości swojej mamy wobec kompozytora.  

W wywiadach prasowych nazywa matkę wojowniczką. Opisuje też jedno z ciekawych wydarzeń z 1964 roku. Chodziło o  bal festiwalowy w Sopocie, gdzie Komeda obejmował pewną aktorką. Zośka podbiegła do kokietującej pary, zdjęła z nogi prawy but i walnęła nim aktorkę. Krzysia nie ruszyła – był pod jej szczególną opieką i wszystko mu wybaczała.  

Zapraszamy na kolejną odsłonę  NIM WSTANIE DZIEŃ. Spektakl w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego wysoce ocenili  najwybitniejsi znawcy biografii  Komedy: Tomasz Lach, Paweł Brodowski i Dionizy Piątkowski.

 

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Witkowski
W roli Krzysztofa Komedy: Michał Kosela - aktor

Kwartet jazzowy tworzą:
Adam Kawończyk
: zaliczany do czołowych trębaczy jazzowych w Polsce.
Krzysztof Witkowski: reżyser spektaklu NIM WSTANIE DZIEŃ, gitarzysta basowy, twórca Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, artysta "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 
Piotr Domagała: gitarzysta jazzowy, twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu i folku, laureat mistrzowskich konkursów gitarowych.
Oleg Dyyak: multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista laureat międzynarodowych konkursów akordeonowych, artysta "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 

Oprawa wizualna:
Agata Szuba -
pracownik naukowo artystyczny w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP prowadzi Pracownię Fotografii Intermedialnej i Działań dokamerowych.
Daniel Kusak - Specjalizuje się w animacji stopmotion. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Produkcja: Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green

Partner: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 

Bilety do nabycia na kupbilecik.pl:
spektakl w dniu: 8.03.2023 (godz. 20:00)

Spektakl Nim Wstanie Dzień. Opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy.

2023-01-03

Spektakl Nim Wstanie Dzień. Opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy.

W 2023 roku ruszamy z całkiem nową odsłoną spektaklu "Nim wstanie dzień". Przez dwa dni tj. 20 i 21 stycznia spektakl zagości na scenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

Spektakl to jedyne w swoim rodzaju połączenie monodramu, animowanych multimediów i muzyki na żywo.  Ta muzyczno – teatralna opowieść o polskim kompozytorze światowej sławy,  pokazuje, jak niezwykłą ponadczasowością wyróżnia się twórczość autora muzyki do niemalże 70 filmów.  Ponadgodzinne widowisko łączące koncert jazzowy z obrazem w połączeniu z mistrzowską grą aktorską, zapewnia publiczności wyjątkowe doznania i pozwala prześledzić życie Komedy od narodzin aż po tragiczny wypadek, który zakończył życie kompozytora.

Sztuka powstała w celu upamiętnienia 90-tej rocznicy urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, która przypadła na rok 2021. W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin mistrza spektakl zagraliśmy w: Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Realizacja spełniła oczekiwania organizatorów.

Cztery w/w. przedstawienia odniosły sukces frekwencyjny, kończyły się owacjami "na stojąco", widzowie przyjmowali je z niezwykłym entuzjazmem. Po sukcesie scenicznym i licznych pytaniach o następne terminy pokazów, pojawiła się potrzeba wyjścia naprzeciw nie tylko widzom, którzy nie zdążyli kupić biletów, ale umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniu szerszej publiczności.

W kwietniu i w maju 2022 wystawiliśmy sztukę w: Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, Sali Koncertowej Radia Wrocław, Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (DOK), Teatrze Miejskim w Lesznie, Żarskim Domu Kultury, Teatrze Starym w Bolesławcu i Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju. Spektakle spotkały się z wyjątkowym przyjęciem odbiorców.

Standardem stały się owacje na stojąco, bisy i pozytywne komentarze na Facebooku. Patronat medialny nad spektaklem objęła TVP Kultura, zaś Teleexpress wyemitował trailer zapowiadający jubileuszowy spektakl z okazji 91. urodzin Krzysztofa Komedy. Rozgłosu całemu wydarzeniu nadało Polskie Radio PR I i II, natomiast Radiowa ,,Trójka'' zaprosiła reżysera spektaklu do nocnej audycji ,,Trójka Pod Księżycem". Pojawiały się informacje i komentarze w regionalnej prasie i rozgłośniach, m.in. koszalińskiego i wrocławskiego Radia. Pisały o nas "Gazeta Wyborcza" oraz "Gazeta Wrocławska''.

 

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Witkowski
W roli Krzysztofa Komedy: Michał Kosela

Kwartet jazzowy tworzą:
Adam Kawończyk
: zaliczany do czołowych trębaczy jazzowych w Polsce.
Piotr Domagała: gitarzysta jazzowy, twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu i folku, laureat mistrzowskich konkursów gitarowych.
Krzysztof Witkowski: reżyser spektaklu NIM WSTANIE DZIEŃ, gitarzysta basowy, twórca Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, artysta Zasłużony dla Kultury Polskiej. 
Oleg Dyyak: multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista laureat międzynarodowych konkursów akordeonowych, artysta zasłużony dla Kultury Polskiej. 

 

Bilety do nabycia na kupbilecik.pl:
spektakl w dniu: 20.01.2023
spektakl w dniu: 21.01.2023

 

Zwiastun:

Nim Wstanie Dzień w uzdrowiskowej tonacji

2022-05-18

Nim Wstanie Dzień w uzdrowiskowej tonacji

28 maja w Hali Spacerowej w Świeradowie-Zdroju odbędzie się ostatnia, wiosenna odsłona spektaklu „Nim Wstanie Dzień”. Pierwszy z tegorocznych pokazów odbył się w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Zapowiadany spektakl jest dziewiątym z kolei wydarzeniem, wystawionym na przełomie kwietnia i maja. Jest również bardzo uroczysty, ponieważ odbędzie się w pięknej, zabytkowej Hali – architektonicznej perełce Dolnego Śląska. Warto wspomnieć, że tytuł spektaklu pochodzi od ballady skomponowanej przez Krzysztofa Komedę do słów Agnieszki Osieckiej, która stała się motywem przewodnim w filmie „Prawo i Pięść’’.

Scenariusz inscenizacji w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego (basisty projektu) obejmuje najważniejsze wydarzenia z życia polskiego pianisty, jazzmana i kompozytora światowej sławy. Łączy muzykę na żywo z multimediami oraz znakomitą grę aktorską Michała Koseli z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. 

Spektakl to wzruszająca opowieść o życiu, twórczości i tragicznym wypadku Krzysztofa Komedy, który był bezpośrednią przyczyną śmierci mistrza. To spotkanie z wyjątkowym arty-stą, świetnym muzykiem i wrażliwym człowiekiem i okazja do zapoznania się z trudnymi kole-jami losu Komedy. To też najlepszy sposób na poznanie lub przypomnienie sobie geniuszu artysty, a wszystko dzięki muzyce na żywo w wykonaniu kwartetu w składzie: Adam Kawoń-czyk, Piotr Domagała, Krzysztof Witkowski, Oleg Dyak. Więcej informacji o artystach: www.nimwstaniedzien.pl/artyści

Rozbudowane, ponadgodzinne widowisko, łączące koncert kwartetu jazzowego z obrazem w wykonaniu Agaty Szuby i Daniela Kusaka okraszone mistrzowską grą Michała Koseli, zapewnią publiczności wyjątkowe doznania i pozwolą prześledzić życie Komedy od narodzin, aż po tragiczny wypadek, który zakończył życie kompozytora.

Gospodarzami wieczoru są Miasto Świeradów-Zdrój i Uzdrowisko Świeradów – Polska Grupa Uzdrowisk. To dzięki wspomnianym instytucjom wstęp na pokaz jest wolny, wystarczy tylko przyjść i zająć wygodne miejsce. 
 
Organizatorami dolnośląskich pokazów są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green
Współorganizatorem spektaklu jest: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURYw Świeradowie-Zdroju
Sponsorem wspierającym kulturę wysokich lotów jest: Port Lotniczy Wrocław
Darczyńcą naszych pokazów jest: Fundacja KGHM Polska Miedź
Patronat medialny: TVP Kultura

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Specjalne podziękowania dla:
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu za przekaza-ne rekwizyty, bez których realizacja spektaklu nie byłaby możliwa. 

Nim Wstanie Dzień w zagłębiu bolesławieckiej ceramiki

2022-05-06

Nim Wstanie Dzień w zagłębiu bolesławieckiej ceramiki

Już 27 maja pokaz o Komedzie zawita w Teatrze Starym w Bolesławcu. Wierzymy, że po realizacji spektaklu w zagłębiu bolesławieckiej ceramiki, jej producenci wykonają limitowaną serię statuetek bądź innych cacek z wizerunkiem Krzysztofa Komedy. 

To oczywiście życzeniowe myślenie, ale dla nas jako organizatorów trasy teatralnej postać Krzysztofa Komedy zasługuje na ekspozycję i utrwalanie jego wizerunku w każdej z możliwych form artystycznych. 

Zanim spotkamy się w Bolesławcu, na zachętę chcemy podzielić się miłymi wspomnieniami z kwietniowych odsłon „Nim Wstanie Dzień”.
Podczas trasy teatralnej sprzyjała nam szczęśliwa siódemka, która pozwoliła na odwiedzenie pięknych miast, zagranie w pasjonujących Instytucjach Kultury, do których należą Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Sala Koncertowa Radia Wrocław, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury (DOK), Teatr Miejski w Lesznie oraz Żarski Dom Kultury.

Podczas realizacji kwietniowych spektakli, każdy z nich spotkał się z wyjątkowym przyjęciem znakomitych odbiorców. Standardem stały się owacje na stojąco, bisy i pozytywne komenta-rze na Facebooku. 

Patronat medialny nad spektaklem objęła TVP Kultura, zaś Teleexpress wyemitował trailer zapowiadający jubileuszowy spektakl z okazji 91. urodzin Krzysztofa Komedy.
Rozgłosu całemu wydarzeniu nadało Polskie Radio PR I i II, natomiast Radiowa ,,Trójka’’ zaprosiła reżysera spektaklu do nocnej audycji ,,Trójka Pod Księżycem”.

Słychać było o nas w regionalnych rozgłośniach, m.in. koszalińskiego i wrocławskiego Radia. Pisały o nas „Gazeta Wyborcza” oraz „Gazeta Wrocławska’’.
Kolejnym i bardzo ważnym dla nas zdarzeniem nie mogącym ujść Państwa uwadze stała się zupełnie niezobowiązująca wizyta jednego z najważniejszych dziennikarzy i krytyków muzycznych w Polsce.

Na spektakl do Teatru Miejskiego w Lesznie bilet zakupił bowiem Pan Dionizy Piątkowski - autor kilku tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, m.in. monografii „Czas Komedy”. O obecności tak wybitnej, choć skromnej osoby dowiedzieliśmy się z Facebooka dopiero kilka godzin po spektaklu. Ślad pozostał w naszych sercach, bo jak może być inaczej, skoro tak wybitna postać, którą jest Dionizy Piątkowski podsumował wydarzenie w kilku, jakże ważnych dla nas słowach ,,Niezwykle ciekawy, prawdziwy i przemyślany spektakl. Gratuluję!”.
 
Teraz przyszedł czas na Bolesławiec. „Nim Wstanie Dzień” - spotkajmy się w Teatrze Starym w Bolesławcu już 27 maja o godz. 19:30

W niezwykły świat twórczości Komedy zabiorą nas:
Michał Kosela - aktor
Krzysztof Witkowski – reżyser spektaklu, gitarzysta basowy 
Adam Kawończyk - zaliczany do czołowych polskich trębaczy jazzowych 
Oleg Dyyak - multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista
Piotr Domagała - gitarzysta jazzowy

Więcej informacji o artystach: www.nimwstaniedzien.pl

 

Kup bilety online: kupbilecik.pl

Bilety do nabycia również w Bolesławcu: 
Biuro Podróży PERFEKT 
ul. Sierpnia 80 nr 7/9 


Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green
Sponsor: Port Lotniczy Wrocław, który wspiera „Kulturę wysokich lotów”, 
Darczyńca: Fundacja KGHM Polska Miedź
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Patronat medialny: TVP Kultura

Specjalne podziękowania dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu za przekazanie rekwizytów, bez których realizacja spektaklu nie byłaby możliwa.

Rozpalamy ogień w Żarach!

2022-03-18

Rozpalamy ogień w Żarach!

Nim wstanie 30 dzień kwietnia warto wiedzieć, że tego właśnie dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu.
 
Zapraszamy Państwa do Żarskiego Domu Kultury na wyjątkową ucztę jazzową. Wielu z Was doszukiwać się będzie związku pomiędzy światowym jazzem a spokojnym, kameralnym miasteczkiem oddalonym od wielkich aglomeracji. 
Śledząc powojenną historię Żar chcemy odsłonić nie wszystkim znaną historię tego miasta. 
 
Warto wspomnieć, że ojciec muzyka – Mieczysław Trzciński był z Żarami związany zawodowo. Tuż po hitlerowskiej okupacji został oddelegowany na ziemie odzyskane w celu tworzenia oddziału Narodowego Banku Polskiego. 
 
Nim Wstanie Dzień to spektakl opowiadający o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy, artysty światowej sławy, który epizodycznie wpisał się w historię powojennych Żar. 
  
30 kwietnia spotkamy się z Krzysztofem Komedą w interdyscyplinarnym spektaklu NIM WSTANIE DZIEŃ.
 
Żarskim Dom Kultury, godz. 19.00
 
Bilety na ten niezwykły spektakl możecie kupić stacjonarnie:
Salon Wystaw Artystycznych ŻDK, pl. Rynek 17, 68-200 Żary
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00
oraz online: kupbilecik.pl

 

Produkcja: Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green
Organizator: Żarski Dom Kultury
Kulturę Wysokich Lotów Wspiera: Port Lotniczy Wrocław 
Darczyńca: Fundacja KGHM Polska Miedź 
Patronat medialny: TVP Kultura 

 

Z miłości do Komedy - NIM WSTANIE DZIEŃ w Lesznie

2022-03-18

Z miłości do Komedy - NIM WSTANIE DZIEŃ w Lesznie

Leszno to kolejna miejscowość kultywująca kulturę wysokich lotów. To właśnie tutaj co roku odbywają się „Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe”organizowane przez Fundację Edukacji „Pro Musica”. Warsztatom towarzyszą koncerty jazzowe wybitnych artystów. Partnerem tej cennej inicjatywy jest „Teatr Miejski” w Lesznie, w którym mamy ogromną przyjemność wystawić jeden z siedmiu kwietniowych pokazów spektaklu NIM WSTANIE DZIEŃ. W tym roku obchodzimy 91. urodziny Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, kwiecień jest więc właśnie miesiącem Komedy. Artysta urodził się 27 kwietnia 1931, zmarł zaś 23 kwietnia 1969. 

Nasz spektakl popularyzuje twórczość mistrza, ale też jego sylwetkę. Opowiada również historię jego życia, które mimo światowej sławy i skomponowania ilustracji muzycznej do niemalże siedemdziesięciu filmów zakończyło się zdecydowanie przedwcześnie. O tym wszystkim opowiemy za pośrednictwem monodramu w wykonaniu Michała Koseli, animowanych multimediów autorstwa Agaty Szuby i Daniela Kusaka, ale przede wszystkim w formie znakomitej muzyki na żywo wykonywanej przez mistrza trąbki Adama Kawończyka, wirtuoza gitary Piotra Domagały, multiinstrumentalistę Olega Dyyaka i gitarzystę basowego Krzysztofa Witkowskiego, który jest również reżyserem spektaklu.

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłą podróż z Krzysztofem Komedą już 29 kwietnia w Teatrze Miejskim w Lesznie o godz. 19.00. 

Teatr jest również współorganizatorem wydarzenia. 
Nasze tournée wspierają:

Fundacja KGHM Polska Miedź
Port Lotniczy Wrocław, który wspiera ,,Kulturę Wysokich Lotów’’
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP KULTURA. 

Bilety do nabycia: www.kupbilecik.pl

Głogów pod znakiem zapytania

2022-03-10

Głogów pod znakiem zapytania

Z szacunku do entuzjastów projektu, naszych widzów i przyjaciół informujemy, że losy spektaklu "Nim wstanie dzień" w Głogowie stoją pod dużym znakiem zapytania.

Smutne wieści o zmianach dostaliśmy drogą sms. Czekamy na oficjalną wiadomość od organizatora mając nadzieję, że sytuacja wkrótce się wyjaśni.

 

NIM WSTANIE DZIEŃ Dzierżoniów nastraja jazzowo

2022-03-08

NIM WSTANIE DZIEŃ Dzierżoniów nastraja jazzowo

Już 28 kwietnia w Kinoteatrze ZBYSZEK odbędzie się kolejna odsłona spektaklu NIM WSTANIE DZIEŃ poświęconemu życiu i twórczości Krzysztofa Komedy.
Dzierżoniów to kolejne miasto, które w sposób znaczący zaznaczyło swoją pozycję na jazzowej mapie Polski.

To właśnie tam odbywają się cykliczne koncerty jazzowe (m.in. słynne muzyczne czwartki), które od wielu lat tworzą nieprzeciętne, pozytywnie nastrajające brzmienie tego miasta.
Należy również nadmienić, że na zaproszenie Dzierżoniowskiej Grupy Nieformalnej Klub Jazzowy Pagazz przybył na jeden z tych wyjątkowych dzierżoniowskich wydarzeń Tomasz Lach – przybrany syn Krzysztofa Komedy. 

Sylwetki muzyków, postawy pasjonatów jazzu, jak i promotorów tego gatunku muzycznego pozwalają publiczności proponowanych przez miasto wydarzeń być świadkami fenomenu wciąż niewyczerpanego pola kompozycji, interpretacji i aktywności twórczych.
Burmistrz miasta Dzierżoniów - Dariusz Kucharski, Dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - Krzysztof Tokarski, oraz popularyzator jazzu, twórca Dzierżoniowskiej Grupy Nieformalnej Klub Jazzowy Pegaz - Mateusz Cegiełka - to trzy postaci, dobrze znane w środowisku jazzowym, pasjonaci, teoretycy jazzu, melomani, którzy od wielu lat tworzą i promują dobry jazz.

Ich entuzjazm, otwarte i życzliwe przyjęcie propozycji wystawienia dzieła Krzysztofa Witkowskiego - reżysera spektaklu, pozwoli stworzyć dzierżoniowskiej publiczności okazję do wyruszenia w refleksyjną podróż z Krzysztofem Komedą, prekursorem polskiego jazzu i wybitnym artystą w ponadgodzinnym widowisku, łączącym koncert jazzowy z animowanym obrazem oraz monodramem biegłej gry aktorskiej. 

Zapraszamy Państwa na nastrajający pozytywnie spektakl!

Organizatorami wydarzenia są: 
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, DGN Klub Jazzowy Pegazz oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Produkcja: Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green
Sponsor: Port Lotniczy Wrocław, który wspiera „Kulturę wysokich lotów”.
Darczyńca: Fundacja KGHM Polska Miedź
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Patronat medialny: TVP Kultura, Radio Wrocław 

Bilety do nabycia: https://biletyna.pl/event/view/id/235874

Zakochaj się w Komedzie, NIM WSTANIE DZIEŃ

2022-03-07

Zakochaj się w Komedzie, NIM WSTANIE DZIEŃ

Nadchodzi czas, w którym zagra dobry jazz, a gra obrazu i narracji wprowadzi Państwa w nową, intymną rzeczywistość.

27 kwietnia to dzień szczególny, zwłaszcza w kontekście polskiej muzyki jazzowej, obchodzimy wówczas 91 rocznicę urodzin wybitnego muzyka Krzysztofa Komedy.
W dniu jubileuszu, w Sali koncertowej Radia Wrocław odbędzie się jedyny w swoim rodzaju spektakl pt.: “NIM WSTANIE DZIEŃ”, przedstawiający życie tego znakomitego artysty, tworząc jego niejednoznaczny i tajemniczy obraz.

Jest to pierwsza w Polsce interdyscyplinarna produkcja integrująca grę aktorską, muzykę w wykonaniu kwartetu jazzowego oraz wizualizacje.

Muzyk, przez wielu uważany za człowieka milczącego i zamkniętego w sobie, zaprasza widza do intymnej wyprawy w głąb prywatnego świata; osobistych rekonstrukcji zdarzeń, analizy relacji, wspomnień i przeżyć, które ukształtowały jego wrażliwość oraz muzyczną wyobraźnię. 

Środek ciężkości opisywanego przez muzyka świata koncentruje się na dramacie jego umysłu, cierpieniu i samotności. Jest to próba wyciszenia wielu sporów dotyczących opisów (w ogólnodostępnych i nie zawsze rzetelnych publikacjach) okoliczności śmierci artysty. 

Spektakl bazuje na dokumencie i literackiej fikcji; łącząc rozmaite dziedziny sztuki, dociera do szerokiego kręgu odbiorców. 

2022 rok to dla spektaklu „Nim wstanie dzień” czas pełnego rozkwitu. Trasa teatralna refleksyjnej podróży z Krzysztofem Komedą w sposób znaczący zaznacza swoją pozycję na współczesnej, jazzowej mapie Polski.

Krzysztof Witkowski, pomysłodawca i reżyser spektaklu postanowił rozbudować pierworys, odejść od formuły referującej i stworzyć autorskie dzieło teatralne, będące połączeniem zróżnicowanych oraz oryginalnych działań twórczych zaproszonych do udziału w projekcie artystów.

Wspólnie z artystką Agatą Szubą stworzyli refleksyjny, a zarazem uniwersalny język wizualny, przetworzony przez nią w formę rysunkowych i malarskich notatek. Poddane przez Daniela Kusaka subtelnemu ruchowi ilustracje (zachowujące charakterystyczny styl ich twórczyni, Agaty Szuby) zbudowały wieloplanowe pejzaże pamięci Krzysztofa Komedy. 

Reżyser rozbudował również fabułę pokazu, wprowadzając mocniejsze środki wizualne oraz dźwiękowe, metaforyzując tym samym skrupulatnie opisywaną przez aktora rzeczywistość. Proces rozkodowywania scenariusza, połączony z emocjonalnym działaniem na scenie stworzył zintensyfikowane formalnie, ponadgodzinne widowisko zapewniające publiczności wyjątkowe doznania, tym samym pozostawiając niezapomniany ślad po wielkim talencie artysty, który potrafił swoją muzyką opowiedzieć więcej aniżeli to, co widać na ekranie.

Na scenie zagrają: Adam Kawończyk zaliczany do czołowych trębaczy jazzowych w Polsce, Piotr Domagała gitarzysta jazzowy, twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu i folku, Oleg Dyyak multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista oraz Krzysztof Witkowski gitarzysta basowy, reżyser spektaklu. W rolę jednego z najgenialniejszych kompozytorów muzyki filmowej wcieli się Michał Kosela, aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. 

 

Bilety do nabycia również w punktach stacjonarnych: 
Księgarnia Książnica ul. Świdnicka 49 
Księgarnia PWN ul. Kuźnicza 56
Sklep Muzyczny Ragtime ul. Traugutta 15 
Sklep Muzyczny Riff ul. Piłsudskiego 28 


Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green

Sponsor: Port Lotniczy Wrocław, który wspiera „Kulturę wysokich lotów”.
Darczyńca: Fundacja KGHM Polska Miedź
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Patronat medialny: TVP Kultura, Radio Wrocław 


Specjalne podziękowania dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu za przekazane rekwizyty, bez których realizacja spektaklu nie była możliwa.

Bilety do nabycia: www.kupbilecik.pl

Pomorze poznać jazz pomoże NIM WSTANIE DZIEŃ

2022-03-05

Pomorze poznać jazz pomoże NIM WSTANIE DZIEŃ

Można rzec, że kwietniowy, ostatni tydzień z Krzysztofem Komedą zaczniemy znów na Pomorzu. W „Bałtyckim Teatrze Dramatycznym” im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, już 26 kwietnia 2022 roku o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na niezwykłe wydarzenie, prezentujące sylwetkę wybitnego twórcy muzyki jazzowej.

Krzysztof Komeda urodził się 27 kwietnia 1931 roku, zmarł 23 kwietnia 1969 roku, zaś 30 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu.

Spektakl „Nim wstanie dzień” to refleksyjny hołd oddany wielkiemu mistrzowi oraz próba autorskiego komentarza jego przeżyć.

Aktor monodramu - Michał Kosela pracuje w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, obecnie mieszka w Koszalinie, jak sam mówi - mieście bezpretensjonalnym, niezwykle otwartym na jazz.

Spektakl „Nim wstanie dzień’ w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego, to źródło niekończącej się muzycznej uczty, dialog i scalanie emocji z mistrzem i jednym z czołowych przedstawicieli współczesnego jazzu. Podczas spektaklu publiczność Koszalina będzie miała okazję zapoznać się z autorskimi aranżacjami wybranych utworów muzycznych autorstwa Komedy wykonywanych przez kwartet jazzowy.
Historię wybitnego muzyka, w sferze intymnej budować będzie również warstwa wizualna, będąca próbą zilustrowania jego refleksji i osobistych przeżyć.

O współtwórcach spektaklu, tych które zostały już zaprezentowane przed szeroką publicznością oraz tych planowanych przeczytają Państwo więcej na stronie głównej oraz w mediach społecznościowych. 

Bilety do nabycia: bilety.btd.koszalin.pl

NIM WSTANIE DZIEŃ dobry w Tczewie!

2022-03-04

NIM WSTANIE DZIEŃ dobry w Tczewie!

Lada moment zawitamy w „Centrum Kultury i Sztuki” w Tczewie, prężnie działającej instytucji kultury na co dzień organizującej kulturę wysoką.
Już w sobotę 9 kwietnia mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości będą mieli kolejną okazję doznać przyjemności z uczestnictwa w wyjątkowym i jedynym w swym rodzaju spektaklu o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy.

Ugościmy Państwa ponadgodzinnym widowiskiem, które łączy koncert jazzowy z animowanym obrazem oraz monodramem gry aktorskiej.
Zapomnijmy na moment o klasyku „nuda, nic się nie dzieje, nuda…”

Obiecujemy Państwu niezwykłą podróż w życie i twórczość Krzysztofa Komedy. Szeroko otwarte oczy, uszy łaknące dźwięków, które będą Państwu towarzyszyć na dłużej. Żadnej nudy!

Leć wysoko z nami i „Portem Lotniczym” we Wrocławiu, który wspiera ”Kulturę Wysokich Lotów’’, a co za tym idzie - jest jednym ze sponsorów tegorocznej odsłony NIM WSTANIE DZIEŃ.

Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje zaś TVP Kultura.

Bilety na spektakl można kupić tutaj.

NIM WSTANIE DZIEŃ –  inauguracja w Gdańsku

2022-03-02

NIM WSTANIE DZIEŃ – inauguracja w Gdańsku

8 kwiet­nia w Cen­trum Świę­tego Jana w Gdań­sku odbę­dzie się wyjąt­kowy i jedyny w swoim rodzaju spek­takl o Krzysz­to­fie Kome­dzie. Po czte­rech poka­zach na Dol­nym Ślą­sku w 2021 roku, nad­szedł wresz­cie czas na Pomo­rze!

Zre­ali­zo­wane spek­ta­kle prze­ro­sły naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia zarówno autora sce­na­riu­sza, jaki i samych arty­stów. Wszyst­kie cztery pokazy odbyły się z wiel­kim suk­ce­sem: sale pełne, bilety wyprze­dane z wyprze­dze­niem,  owa­cje na sto­jąco i wielki entu­zjazm widzów.

Ten suk­ces skło­nił twór­ców spek­ta­klu do poka­za­nia go rów­nież w innych regio­nach Pol­ski!

Już teraz wycho­dzimy poza gra­nice Dol­nego Ślą­ska. Inau­gu­ra­cja tego­rocz­nych poka­zów zapla­no­wana jest już 8 kwiet­nia. Pierw­szy spek­takl odbę­dzie się  w Cen­trum Św. Jana - Nad­bał­tyc­kiego Cen­trum Kul­tury w Gdań­sku. Jest to jedna z kil­ku­na­stu odsłon  pla­no­wa­nych w tego­rocz­nym sezo­nie arty­stycz­nym. Już teraz możemy zapro­sić na pokazy do Tczewa, Dzier­żo­niowa, Gło­gowa, Żar, Wro­cła­wia i wielu innych miast. O szcze­gó­łach będzie Pań­stwa infor­mo­wać na stro­nie www.nimw­sta­nie­dzien.pl.   

Bilety do nabycia: nck.interticket.pl

Wielki sukces spektaklu

2021-12-01

Wielki sukces spektaklu

Z wielkim sukcesem zakończyliśmy cykl czterech pokazów spektaklu na Dolnym Śląsku! Bilety wyprzedały się w całości z wyprzedzeniem, publiczność przyjęła naszą jazzową opowieść o Komedzie z niesamowitym entuzjazmem, graliśmy bisy, muzyka i duch Komedy niosły nas w jazzowych improwizacjach. Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam i uwierzyli w ten wyjątkowy projekt. Przede wszystkim dziękujemy wspaniałej publiczności, to dzięki Wam nasz spektakl mógł zabrzmieć w pełni. Pokazy w Wałbrzychu, Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze są za nami. Wkrótce informacje o kolejnych spektaklach w Polsce!

„Wspaniały spektakl, wzruszający, w niektórych momentach wywoływał silne emocje, muzyka Krzysztofa Komedy na żywo zagrana rewelacyjnie, aktorsko i muzycznie prawdziwa uczta dla mnie - olbrzymie brawa i podziękowania”

„Bardzo dziękujemy za wspaniały spektakl. Oboje z mężem byliśmy zauroczeni wykonaniem na żywo muzyki Krzysztofa Komedy. Do zobaczenia przy następnym równie świetnym projekcie„

„Byłam wczoraj w Legnicy i bardzo polecam. Ciekawie opowiedziana historia życia Krzysztofa Komedy a muzyka na żywo powoduje ciarki. Brawo za inicjatywę.”

"Znakomity spektakl, świetny pomysł, cudowna muzyka Komedy w wyśmienitym wykonaniu"

„Bardzo dobry spektakl. Świetne wykonanie quartetu muzycznego oraz utworu „Nim wstanie dzień przez Michała Koselę”.

Więcej na naszym fanpage'u: Nim Wstanie Dzień. Opowieść o życiu Krzysztofa Komedy | Facebook

Komeda w Filharmonii

2021-11-10

Komeda w Filharmonii

Po niezwykle udanych pokazach spektaklu w Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy czas na ostatni z cyklu, czyli pokaz w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, na który zapraszamy wraz z Portem Lotniczym Wrocław.

W myśl hasła "Kultura wysokich lotów" już 12 listopada spotkamy się z Państwem na sali, gdzie na co dzień  odbywają się koncerty muzyczne. "Nim Wstanie Dzień" to fuzja teatru i jazzu: muzyka jest fundamentem tego przedstawienia, dlatego to idealne warunki, by muzyka w wykonaniu quartetu jazzowego mogła wybrzmieć w pełni.

Na scenie między innymi fletnie, duduk i akordeon, wspaniali muzycy oraz Michał Kosela, aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w roli jednego z najgenialniejszych kompozytorów muzyki filmowej.

Opowieść o życiu Komedy w Teatrze Modrzejewskiej

2021-10-08

Opowieść o życiu Komedy w Teatrze Modrzejewskiej

5 listopada w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odbędzie się kolejny  pokaz "Nim Wstanie Dzień". Tytuł spektaklu pochodzi od ballady skomponowanej przez  Krzysztofa Komedę, która stała się motywem przewodnim w filmie „Prawo i Pięść’’ w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, westernu nakręconego na podstawie powieści Józefa Hena. Jego akcja rozgrywa się w realiach Ziem Odzyskanych, do których należała także Legnica.

Spektakl miał swoją premierę 29 listopada 2020 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z lockdownem, premierę transmitowaliśmy wyłącznie w formie streamingu online. Po premierze spektakl otrzymał mnóstwo polubień i pozytywnych komentarzy. Dzięki temu udało nam się rozszerzyć spektakl fabularnie i możemy pokazać go na żywo również w Legnicy i Wrocławiu. 

To nie­zwykły spek­takl poświę­cony pamięci Krzysz­tofa Komedy Trz­ciń­skiego. Sce­na­riusz insce­ni­za­cji w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego obej­muje naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia pol­skiego pia­ni­sty, jazz­mana i kom­po­zy­tora świa­to­wej sławy.

Inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt, łą­czący muzykę na żywo z mul­ti­me­diami oraz zna­ko­mitą grę aktor­ską Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu opo­wiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku Krzysz­tofa Komedy, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci mistrza. To teatralne spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym arty­stą, świet­nym muzy­kiem i wraż­li­wym czło­wie­kiem jest oka­zją nie tylko do zapo­zna­nia się z trud­nymi kole­jami losu Komedy, ale także do przy­po­mnie­nia sobie geniu­szu muzycz­nego arty­sty, dzięki muzyce na żywo w wykonaniu kwartetu w składzie: Adam Kawończyk, Piotr Domagała, Krzysztof Witkowski, Oleg Dyyak.

To pro­jekt wielowymiarowy: towa­rzy­szą mu symul­ta­niczne pokazy mul­ti­me­dialne ani­ma­cji stwo­rzo­nych na pod­sta­wie archi­wal­nych zdjęć, są dopeł­nie­niem dla słów i muzyki, a także nie­po­wta­rzalną i autor­ską ilu­stra­cją Agaty Szuby dla bio­gra­fii Komedy.

Spektakl został doce­niony i zauwa­żony przez pre­sti­żowe Insty­tu­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­ska jak Teatr Pol­ski we Wro­cła­wiu, Teatr Modrze­jew­skiej w Legnicy, Fil­har­mo­nię Dol­no­ślą­ską w Jele­niej Górze oraz rodzimy Teatr Dra­ma­tyczny im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu.

Rozbu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko łączące kon­cert kwar­tetu jaz­zo­wego z obra­zem w połą­cze­niu z mistrzow­ską grą aktor­ską Michała Koseli, zapew­nią publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia i pozwolą prze­śle­dzić życie Komedy od naro­dzin aż po tra­giczny wypa­dek, który zakoń­czył życie kom­po­zy­tora.

Historia Krzysztofa Komedy na deskach Teatru Polskiego

2021-10-07

Historia Krzysztofa Komedy na deskach Teatru Polskiego

Prawie rok po premierze w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym spektakl zawita na scenę Teatru Polskiego we Wrocławiu, w nowej rozszerzonej fabularnie formie, ze świetną grą aktorską Michała Koseli, który wciela się w rolę Krzysztofa Komedy. Ilustrowana animacjami opowieść o życiu genialnego polskiego kompozytora na deskach TP we Wrocławiu już 4 listopada.

Spektakl miał swoją premierę 29 listopada 2020. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z lockdownem, premierę transmitowaliśmy wyłącznie w formie streamingu online. Po premierze spektakl otrzymał mnóstwo polubień i pozytywnych komentarzy. Dzięki temu udało nam się rozszerzyć spektakl fabularnie i możemy pokazać go na żywo w czterech polskich miastach, także właśnie we Wrocławiu. 

To nie­zwykły spek­takl poświę­cony pamięci Krzysz­tofa Komedy Trz­ciń­skiego. Sce­na­riusz insce­ni­za­cji w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego obej­muje naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia pol­skiego pia­ni­sty, jazz­mana i kom­po­zy­tora świa­to­wej sławy.

Inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt, łą­czący muzykę na żywo z mul­ti­me­diami oraz zna­ko­mitą grę aktor­ską Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu opo­wiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku Krzysz­tofa Komedy, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci mistrza. To teatralne spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym arty­stą, świet­nym muzy­kiem i wraż­li­wym czło­wie­kiem jest oka­zją nie tylko do zapo­zna­nia się z trud­nymi kole­jami losu Komedy, ale także do przy­po­mnie­nia sobie geniu­szu muzycz­nego arty­sty, dzięki muzyce na żywo w wykonaniu kwartetu w składzie: Adam Kawończyk, Piotr Domagała, Krzysztof Witkowski, Oleg Dyyak.

To pro­jekt wielowymiarowy: towa­rzy­szą mu symul­ta­niczne pokazy mul­ti­me­dialne ani­ma­cji stwo­rzo­nych na pod­sta­wie archi­wal­nych zdjęć, są dopeł­nie­niem dla słów i muzyki, a także nie­po­wta­rzalną i autor­ską ilu­stra­cją Agaty Szuby dla bio­gra­fii Komedy.

Spektakl został doce­niony i zauwa­żony przez pre­sti­żowe Insty­tu­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­ska jak Teatr Pol­ski we Wro­cła­wiu, Teatr Modrze­jew­skiej w Legnicy, Fil­har­mo­nię Dol­no­ślą­ską w Jele­niej Górze oraz rodzimy Teatr Dra­ma­tyczny im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu.

Rozbu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko łączące kon­cert kwar­tetu jaz­zo­wego z obra­zem w połą­cze­niu z mistrzow­ską grą aktor­ską Michała Koseli, zapew­nią publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia i pozwolą prze­śle­dzić życie Komedy od naro­dzin aż po tra­giczny wypa­dek, który zakoń­czył życie kom­po­zy­tora.

Krzysztof Komeda w inscenizacji teatralno – muzycznej

2021-09-30

Krzysztof Komeda w inscenizacji teatralno – muzycznej

Już 29 paździer­nika w odre­stau­ro­wa­nej Sali Teatru Dra­ma­tycz­nego odbę­dzie się pierw­szy z pię­ciu pla­no­wa­nych tej jesieni  poka­zów “Nim Wsta­nie Dzień”. To wła­śnie tu, w Teatrze Dra­ma­tycz­nym, powstał spek­takl i to aktor wał­brzy­skiego teatru, Michał Kosela, jest odtwórcą głów­nej roli Komedy. To wła­śnie w Wał­brzy­chu miesz­kał młody przy­szły kom­po­zy­tor wraz z rodzi­cami, tuż po woj­nie w okre­sie 46-47. Tu cho­dził do Gim­na­zjum, tu rodzice spre­zen­to­wali mu pierw­sze pia­nino.

Spek­takl miał swoją pre­mierę 29 listo­pada 2020 w Teatrze Dra­ma­tycz­nym im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu. Z uwagi na wpro­wa­dzone obostrze­nia zwią­zane z lock­dow­nem, pre­mierę trans­mi­to­wa­li­śmy wyłącz­nie w for­mie stre­amingu online. Po pre­mie­rze spek­takl otrzy­mał mnó­stwo polu­bień i pozy­tyw­nych komen­ta­rzy. Dzięki temu udało nam się roz­sze­rzyć spek­takl fabu­lar­nie i możemy poka­zać go na żywo aż w pię­ciu pol­skich mia­stach.

Inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt, łą­czący muzykę na żywo z mul­ti­me­diami oraz zna­ko­mitą grę aktor­ską Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu opo­wiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku Krzysz­tofa Komedy, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci mistrza.

To teatralne spo­­t­ka­­nie z wyją­t­ko­­wym arty­­stą, świe­t­nym muzy­­kiem i wra­ż­li­­wym czło­­wie­­kiem jest oka­­zją nie tylko do zapo­­zna­­nia się z tru­d­nymi kole­­jami losu Komedy, ale także do przy­­po­­m­nie­­nia sobie geniu­­szu muzy­cz­nego arty­­sty, dzięki muzyce na żywo w wyko­na­niu kwar­tetu w skła­dzie: Adam Kawoń­czyk, Piotr Doma­gała, Krzysz­tof Wit­kow­ski, Oleg Dyyak.

To pro­­jekt wie­lo­wy­mia­rowy: towa­­rzy­­szą mu symu­l­ta­­niczne pokazy mul­ti­­me­­dialne ani­­ma­­cji stwo­­rzo­­nych na pod­sta­­wie archi­­wa­l­nych zdjęć, są dope­ł­nie­­niem dla słów i muzyki, a także nie­­po­­w­ta­­rzalną i auto­r­ską ilu­­stra­­cją Agaty Szuby dla bio­­gra­­fii Komedy.

Spek­takl został doce­­niony i zauwa­­żony przez pre­­sti­­żowe Insty­­tu­­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­­ska jak Teatr Pol­ski we Wro­­cła­­wiu, Teatr Modrze­­je­w­skiej w Legnicy, Fil­ha­r­mo­­nię Dol­no­­ślą­­ską w Jele­­niej Górze oraz rodzimy Teatr Dra­­ma­­tyczny im. Jerzego Sza­­nia­w­skiego w Wał­brzy­­chu.

Produkcja:Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN
Ważne informacje: Polityka prywatności
Śledź nas: