Wielki sukces spektaklu

2021-12-01

Wielki sukces spektaklu

Z wielkim sukcesem zakończyliśmy cykl czterech pokazów spektaklu na Dolnym Śląsku! Bilety wyprzedały się w całości z wyprzedzeniem, publiczność przyjęła naszą jazzową opowieść o Komedzie z niesamowitym entuzjazmem, graliśmy bisy, muzyka i duch Komedy niosły nas w jazzowych improwizacjach. Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam i uwierzyli w ten wyjątkowy projekt. Przede wszystkim dziękujemy wspaniałej publiczności, to dzięki Wam nasz spektakl mógł zabrzmieć w pełni. Pokazy w Wałbrzychu, Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze są za nami. Wkrótce informacje o kolejnych spektaklach w Polsce!

„Wspaniały spektakl, wzruszający, w niektórych momentach wywoływał silne emocje, muzyka Krzysztofa Komedy na żywo zagrana rewelacyjnie, aktorsko i muzycznie prawdziwa uczta dla mnie - olbrzymie brawa i podziękowania”

„Bardzo dziękujemy za wspaniały spektakl. Oboje z mężem byliśmy zauroczeni wykonaniem na żywo muzyki Krzysztofa Komedy. Do zobaczenia przy następnym równie świetnym projekcie„

„Byłam wczoraj w Legnicy i bardzo polecam. Ciekawie opowiedziana historia życia Krzysztofa Komedy a muzyka na żywo powoduje ciarki. Brawo za inicjatywę.”

"Znakomity spektakl, świetny pomysł, cudowna muzyka Komedy w wyśmienitym wykonaniu"

„Bardzo dobry spektakl. Świetne wykonanie quartetu muzycznego oraz utworu „Nim wstanie dzień przez Michała Koselę”.

Więcej na naszym fanpage'u: Nim Wstanie Dzień. Opowieść o życiu Krzysztofa Komedy | Facebook

 
Komeda w Filharmonii

2021-11-10

Komeda w Filharmonii

Po niezwykle udanych pokazach spektaklu w Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy czas na ostatni z cyklu, czyli pokaz w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, na który zapraszamy wraz z Portem Lotniczym Wrocław.

W myśl hasła "Kultura wysokich lotów" już 12 listopada spotkamy się z Państwem na sali, gdzie na co dzień  odbywają się koncerty muzyczne. "Nim Wstanie Dzień" to fuzja teatru i jazzu: muzyka jest fundamentem tego przedstawienia, dlatego to idealne warunki, by muzyka w wykonaniu quartetu jazzowego mogła wybrzmieć w pełni.

Na scenie między innymi fletnie, duduk i akordeon, wspaniali muzycy oraz Michał Kosela, aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w roli jednego z najgenialniejszych kompozytorów muzyki filmowej.

 
Opowieść o życiu Komedy w Teatrze Modrzejewskiej

2021-10-08

Opowieść o życiu Komedy w Teatrze Modrzejewskiej

5 listopada w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odbędzie się kolejny  pokaz "Nim Wstanie Dzień". Tytuł spektaklu pochodzi od ballady skomponowanej przez  Krzysztofa Komedę, która stała się motywem przewodnim w filmie „Prawo i Pięść’’ w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, westernu nakręconego na podstawie powieści Józefa Hena. Jego akcja rozgrywa się w realiach Ziem Odzyskanych, do których należała także Legnica.

Spektakl miał swoją premierę 29 listopada 2020 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z lockdownem, premierę transmitowaliśmy wyłącznie w formie streamingu online. Po premierze spektakl otrzymał mnóstwo polubień i pozytywnych komentarzy. Dzięki temu udało nam się rozszerzyć spektakl fabularnie i możemy pokazać go na żywo również w Legnicy i Wrocławiu. 

To nie­zwykły spek­takl poświę­cony pamięci Krzysz­tofa Komedy Trz­ciń­skiego. Sce­na­riusz insce­ni­za­cji w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego obej­muje naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia pol­skiego pia­ni­sty, jazz­mana i kom­po­zy­tora świa­to­wej sławy.

Inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt, łą­czący muzykę na żywo z mul­ti­me­diami oraz zna­ko­mitą grę aktor­ską Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu opo­wiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku Krzysz­tofa Komedy, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci mistrza. To teatralne spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym arty­stą, świet­nym muzy­kiem i wraż­li­wym czło­wie­kiem jest oka­zją nie tylko do zapo­zna­nia się z trud­nymi kole­jami losu Komedy, ale także do przy­po­mnie­nia sobie geniu­szu muzycz­nego arty­sty, dzięki muzyce na żywo w wykonaniu kwartetu w składzie: Adam Kawończyk, Piotr Domagała, Krzysztof Witkowski, Oleg Dyyak.

To pro­jekt wielowymiarowy: towa­rzy­szą mu symul­ta­niczne pokazy mul­ti­me­dialne ani­ma­cji stwo­rzo­nych na pod­sta­wie archi­wal­nych zdjęć, są dopeł­nie­niem dla słów i muzyki, a także nie­po­wta­rzalną i autor­ską ilu­stra­cją Agaty Szuby dla bio­gra­fii Komedy.

Spektakl został doce­niony i zauwa­żony przez pre­sti­żowe Insty­tu­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­ska jak Teatr Pol­ski we Wro­cła­wiu, Teatr Modrze­jew­skiej w Legnicy, Fil­har­mo­nię Dol­no­ślą­ską w Jele­niej Górze oraz rodzimy Teatr Dra­ma­tyczny im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu.

Rozbu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko łączące kon­cert kwar­tetu jaz­zo­wego z obra­zem w połą­cze­niu z mistrzow­ską grą aktor­ską Michała Koseli, zapew­nią publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia i pozwolą prze­śle­dzić życie Komedy od naro­dzin aż po tra­giczny wypa­dek, który zakoń­czył życie kom­po­zy­tora.

 
Historia Krzysztofa Komedy na deskach Teatru Polskiego

2021-10-07

Historia Krzysztofa Komedy na deskach Teatru Polskiego

Prawie rok po premierze w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym spektakl zawita na scenę Teatru Polskiego we Wrocławiu, w nowej rozszerzonej fabularnie formie, ze świetną grą aktorską Michała Koseli, który wciela się w rolę Krzysztofa Komedy. Ilustrowana animacjami opowieść o życiu genialnego polskiego kompozytora na deskach TP we Wrocławiu już 4 listopada.

Spektakl miał swoją premierę 29 listopada 2020. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z lockdownem, premierę transmitowaliśmy wyłącznie w formie streamingu online. Po premierze spektakl otrzymał mnóstwo polubień i pozytywnych komentarzy. Dzięki temu udało nam się rozszerzyć spektakl fabularnie i możemy pokazać go na żywo w czterech polskich miastach, także właśnie we Wrocławiu. 

To nie­zwykły spek­takl poświę­cony pamięci Krzysz­tofa Komedy Trz­ciń­skiego. Sce­na­riusz insce­ni­za­cji w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego obej­muje naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia pol­skiego pia­ni­sty, jazz­mana i kom­po­zy­tora świa­to­wej sławy.

Inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt, łą­czący muzykę na żywo z mul­ti­me­diami oraz zna­ko­mitą grę aktor­ską Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu opo­wiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku Krzysz­tofa Komedy, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci mistrza. To teatralne spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym arty­stą, świet­nym muzy­kiem i wraż­li­wym czło­wie­kiem jest oka­zją nie tylko do zapo­zna­nia się z trud­nymi kole­jami losu Komedy, ale także do przy­po­mnie­nia sobie geniu­szu muzycz­nego arty­sty, dzięki muzyce na żywo w wykonaniu kwartetu w składzie: Adam Kawończyk, Piotr Domagała, Krzysztof Witkowski, Oleg Dyyak.

To pro­jekt wielowymiarowy: towa­rzy­szą mu symul­ta­niczne pokazy mul­ti­me­dialne ani­ma­cji stwo­rzo­nych na pod­sta­wie archi­wal­nych zdjęć, są dopeł­nie­niem dla słów i muzyki, a także nie­po­wta­rzalną i autor­ską ilu­stra­cją Agaty Szuby dla bio­gra­fii Komedy.

Spektakl został doce­niony i zauwa­żony przez pre­sti­żowe Insty­tu­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­ska jak Teatr Pol­ski we Wro­cła­wiu, Teatr Modrze­jew­skiej w Legnicy, Fil­har­mo­nię Dol­no­ślą­ską w Jele­niej Górze oraz rodzimy Teatr Dra­ma­tyczny im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu.

Rozbu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko łączące kon­cert kwar­tetu jaz­zo­wego z obra­zem w połą­cze­niu z mistrzow­ską grą aktor­ską Michała Koseli, zapew­nią publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia i pozwolą prze­śle­dzić życie Komedy od naro­dzin aż po tra­giczny wypa­dek, który zakoń­czył życie kom­po­zy­tora.

 
Krzysztof Komeda w inscenizacji teatralno – muzycznej

2021-09-30

Krzysztof Komeda w inscenizacji teatralno – muzycznej

Już 29 paździer­nika w odre­stau­ro­wa­nej Sali Teatru Dra­ma­tycz­nego odbę­dzie się pierw­szy z pię­ciu pla­no­wa­nych tej jesieni  poka­zów “Nim Wsta­nie Dzień”. To wła­śnie tu, w Teatrze Dra­ma­tycz­nym, powstał spek­takl i to aktor wał­brzy­skiego teatru, Michał Kosela, jest odtwórcą głów­nej roli Komedy. To wła­śnie w Wał­brzy­chu miesz­kał młody przy­szły kom­po­zy­tor wraz z rodzi­cami, tuż po woj­nie w okre­sie 46-47. Tu cho­dził do Gim­na­zjum, tu rodzice spre­zen­to­wali mu pierw­sze pia­nino.

Spek­takl miał swoją pre­mierę 29 listo­pada 2020 w Teatrze Dra­ma­tycz­nym im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu. Z uwagi na wpro­wa­dzone obostrze­nia zwią­zane z lock­dow­nem, pre­mierę trans­mi­to­wa­li­śmy wyłącz­nie w for­mie stre­amingu online. Po pre­mie­rze spek­takl otrzy­mał mnó­stwo polu­bień i pozy­tyw­nych komen­ta­rzy. Dzięki temu udało nam się roz­sze­rzyć spek­takl fabu­lar­nie i możemy poka­zać go na żywo aż w pię­ciu pol­skich mia­stach.

Inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt, łą­czący muzykę na żywo z mul­ti­me­diami oraz zna­ko­mitą grę aktor­ską Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu opo­wiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku Krzysz­tofa Komedy, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci mistrza.

To teatralne spo­­t­ka­­nie z wyją­t­ko­­wym arty­­stą, świe­t­nym muzy­­kiem i wra­ż­li­­wym czło­­wie­­kiem jest oka­­zją nie tylko do zapo­­zna­­nia się z tru­d­nymi kole­­jami losu Komedy, ale także do przy­­po­­m­nie­­nia sobie geniu­­szu muzy­cz­nego arty­­sty, dzięki muzyce na żywo w wyko­na­niu kwar­tetu w skła­dzie: Adam Kawoń­czyk, Piotr Doma­gała, Krzysz­tof Wit­kow­ski, Oleg Dyyak.

To pro­­jekt wie­lo­wy­mia­rowy: towa­­rzy­­szą mu symu­l­ta­­niczne pokazy mul­ti­­me­­dialne ani­­ma­­cji stwo­­rzo­­nych na pod­sta­­wie archi­­wa­l­nych zdjęć, są dope­ł­nie­­niem dla słów i muzyki, a także nie­­po­­w­ta­­rzalną i auto­r­ską ilu­­stra­­cją Agaty Szuby dla bio­­gra­­fii Komedy.

Spek­takl został doce­­niony i zauwa­­żony przez pre­­sti­­żowe Insty­­tu­­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­­ska jak Teatr Pol­ski we Wro­­cła­­wiu, Teatr Modrze­­je­w­skiej w Legnicy, Fil­ha­r­mo­­nię Dol­no­­ślą­­ską w Jele­­niej Górze oraz rodzimy Teatr Dra­­ma­­tyczny im. Jerzego Sza­­nia­w­skiego w Wał­brzy­­chu.